Microsoft Word > Teksta ievade un vienkārša rediģēšana > Dokumenta izdrukāšana

 

 

Dokumenta izdrukāšana

Lai izdrukātu visu aktīvo dokumentu, t. i., dokumentu, kas ir atvērts un redzams uz ekrāna:

·         ieslēdz drukas iekārtu, ja tā vēl nav ieslēgta;

·         nospiež pogu   (Print) standarta vai Print Preview rīku joslā.

Lai izdrukātu dokumentu vai tā daļu un izvēlētos kādu specifisku drukāšanas režīmu, var rīkoties divējādi:

·         izpilda komandu File / Print...;

·         izmanto taustiņu kombināciju   +

un pēc tam dialoga logā Print izvēlas vajadzīgos parametrus.

   

Sadaļā Printer izvēlas drukas iekārtu un tās parametrus:

·         ja datoram ir pieslēgtas vairākas drukas iekārtas, lodziņā Name var izvēlēties vajadzīgo no tām; 

·         nospiežot pogu Properties, atkarībā no izvēlētās drukas iekārtas tipa un modeļa tiek piedāvātas iespējas izvēlēties tās darba režīmu;  

·         izvēles rūtiņā Print to file ieklikšķina, ja dokumentu vēlas izvadīt failā, nevis uz papīra. Izvadītā faila izdrukāšana prasa speciālas zināšanas. 

Sadaļā Page range, izvēloties radiopogu, norāda drukājamo apgabalu:

·         All - drukā visu dokumentu; 

·         Current page – drukā tikai lappusi, kurā atrodas teksta kursors; 

·         Pages – drukā blakus lodziņā norādītās lappuses. Var norādīt atsevišķu lappušu  vai lappušu apgabalu numurus, atdalot tos ar komatu, piemēram, 1,3,5-12, ja vēlas izdrukāt dokumenta 1., 3. lappusi un no 5. līdz 12. lappusei; 

·         Selection - drukā iezīmētu dokumenta fragmentu. Radiopoga Selection ir pieejama tikai tad, ja dokumentā ir iezīmēts teksts. 

Sadaļā Copies lodziņā Number of copies norāda izdrukājamo eksemplāru skaitu un ar izvēles rūtiņu Collate izvēlas izdrukāto lappušu sakārtojumu (tas parādīts blakus izvēles rūtiņai un ir atkarīgs no tā, vai rūtiņā ir ieklikšķināts):

 

·         izvēles rūtiņa Collate (sakārtot tekstu pēc lappusēm) nav atzīmēta - dokumentu drukās divos eksemplāros pa lapām, t. i., abas pirmās lappuses, pēc tam abas otrās lappuses utt.;

 

·         izvēles rūtiņa Collate (sakārtot tekstu pēc lappusēm) ir atzīmēta - dokumentu drukās divos eksemplāros, t. i.,  vispirms pirmā eksemplāra visas lappuses, pēc tam otrā eksemplāra visas lappuses.

  

Sadaļā Zoom:

·         sarakstlodziņā Pages per sheet izvēlas uz vienas papīra lapas drukājamo dokumenta lappušu skaitu;

  

 

·         sarakstlodziņā Scale to paper size izvēlas apdrukājamā papīra laukuma izmērus; izvēloties No Scaling, izmanto pilnu papīra lapu, kuras lielums izvēlēts iepriekš dialoga logā Page Setup…

 

Sarakstlodziņā Print what izvēlas, ko drukāt:

 

·         Document – dokumenta saturu;

·         Document properties – dokumenta rekvizītus;

·         Comments – dokumentā ievietotos komentārus;

·         Styles – dokumentā izmantojamo stilu aprakstus;

·         Auto Text entriesAutoText režīmā izmantojamos tekstus un to apzīmējumus;

·         Key assignments – dokumentā izmantotos specifiskos taustiņus un to kombinācijas.

Sarakstlodziņā Print izvēlas drukājamās lappuses:

 

·         All pages in range – visas lappuses;

·         Odd pages – nepāra numuru lappuses;

·         Even pages – pāra numuru lappuses.

Pāra vai nepāra lappušu drukāšanas izvēle nepieciešama, ja dokumentu drukā uz papīra abām pusēm un printeris pats automātiski to nenodrošina.