Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rakstzīmju izskata mainīšana > Teksta uzrakstīšanas veida mainīšana

 

 

Teksta uzrakstīšanas veida mainīšana

Lai mainītu iezīmētā teksta uzrakstīšanas veidu, iezīmē vajadzīgo teksta apgabalu, izpilda komandu Format / Change Case... un dialoga logā izvēlas vienu no pieciem variantiem:

 

 

·         Sentence Case. (teikuma veids) – teikuma pirmais burts lielais, pārējie – mazie;

Teksta uzrakstīšanas veidam var izvēlēties vienu no pieciem variantiem.

·         lowercase (apakšējais veids) – visi burti mazie;

teksta uzrakstīšanas veidam var izvēlēties vienu no pieciem variantiem.

·         UPERCASE (augšējais veids) – visi burti lielie;

TEKSTA UZRAKSTĪŠANAS VEIDAM VAR IZVĒLĒTIES VIENU NO PIECIEM VARIANTIEM.

·         Title Case (virsraksta veids) – visu vārdu pirmie burti lielie;

Teksta Uzrakstīšanas Veidam Var Izvēlēties Vienu No Pieciem Variantiem.

·         tOGGLE cASE – lielie burti tiek nomainīti ar mazajiem, mazie – ar lielajiem.

tEKSTA uZRAKSTĪŠANAS vEIDAM vAR iZVĒLĒTIES vIENU nO pIECIEM vARIANTIEM.