Microsoft Word > Dokumenta izskata mainīšana > Rindkopu noformēšana > Rindkopas noformēšana, izmantojot formatēšanas rīku rindu un horizontālo mēroglineālu > Horizontālā mēroglineāla marķieri

 

 

Horizontālā mēroglineāla marķieri

Rindkopas teksta atkāpes no kreisās un labās malas var veidot, ar peles kreiso pogu pārvelkot horizontālā mēroglineāla marķierus.

Kreisās puses marķierim  ir trīs elementi – augšējais trīsstūris (First Line Indent), apakšējais trīsstūris (Hanging Indent) un taisnstūris (Left Indent):

·       ar augšējo trīsstūri nosaka rindkopas pirmās rindas atkāpi no malas;

·       ar apakšējo trīsstūri nosaka visu rindkopas rindu, izņemot pirmo, atkāpi no kreisās malas;

·       ar taisnstūri nosaka visas rindkopas atkāpi no kreisās malas,

Labās puses marķierim  ir viens elements – trīsstūris (Right Indent):

·         ar labās puses trīsstūri nosaka rindkopas teksta atkāpi no labās malas.

Lai pārbīdītu marķieru elementus, peles rādītāja smaile (peles rādītājam uz horizontālā lineāla ir bultiņas  izskats) jānovieto precīzi trīsstūrītī vai taisnstūrī tā, lai, piespiežot peles kreiso pogu, no elementa uz leju visa ekrāna garumā būtu redzama punktēta līnija , kas norāda marķiera novietojumu. Turot peles kreiso pogu nospiestu, marķieri var pārvietot pēc vajadzības.

Pārvietojot kreisās puses marķiera apakšējo trīsstūri, kopā ar to vienmēr pārvietojas taisnstūris. Pārvietojot kreisās puses marķiera taisnstūri, kopā ar to vienmēr pārvietojas abi kreisās puses trīsstūri.

Lai mainītu rindkopas teksta un rindkopas pirmās rindas atkāpes, teksta kursoru novieto rindkopā (ja atkāpes grib attiecināt uz vairākām rindkopām vienlaikus, šīs rindkopas iezīmē) un ar iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem pārbīda atbilstošos horizontālā lineāla marķierus.

Piemērā ar horizontālā mēroglineāla marķieriem izveidotas teksta atkāpes no teksta laukuma malām – kreisajā pusē 2 cm, labajā – 1,75 cm, kā arī rindkopas pirmās rindas atkāpe – 0,75 cm.