Microsoft Word > Tabulas > Tabulas formatēšana > Izmantojot komandu Table/Table Properties

 

 

Tabulas formatēšana, izmantojot komandu Table / Table Properties

Komanda Table / Table Properties… izsauc dialoga logu Table Properties. Šā loga lapiņā Table var izvēlēties tabulas parametrus.

Sadaļā Size (abu parametru izvēle atļauta tikai tad, ja ieklikšķināta šīs sadaļas izvēles rūtiņa):

·       lodziņā Preferred width vēlamo tabulas platumu;

·       sarakstlodziņā Measure in – platuma mērvienību.

Sadaļā Alignment:

·        tabulas novietojumu lappusē –

·        kreisajā malā (Left);

·        centrā (Center);

·        labajā malā (Right);

·        sarakstlodziņā Indent from left – atkāpi no lapas kreisās malas.

Sadaļā Text wrapping izvēlas tabulas novietojumu dokumenta tekstā:

·         neaptverot to ar tekstu (None);

·         aptverot (Around).

Ja izvēlas tabulas aptveršanu ar tekstu, ar pogu  var izsaukt dialoga logu Table Positioning, kurā var precizēt tabulas novietojumu tekstā.

Sadaļā Horizontal:

·       sarakstlodziņā Position – izvēlas tabulas novietojumu pa lapas horizontāli:

·      kreisajā malā (Left);

·      labajā malā (Right);

·      centrā (Center);

·      iekšmalā (Inside);

·      ārmalā (Outside);

·       sarakstlodziņā Relative to – attiecībā pret

·       malu (Margin);

·       lappusi (Page);

·       sleju (Column), ja teksts veidots vairākās slejās.

 

 Sadaļā Vertical:

·         sarakstlodziņā Position – tabulas novietojumu pa lapas vertikāli:

·     augšā (Top);

·     apakšā (Bottom);

·     centrā (Center);

·     iekšmalā (Inside);

·     ārmalā (Outside);

·         sarakstlodziņā Relative to – attiecībā pret:

·      malu (Margin);

·      lappusi (Page);

·      rindkopu (Paragraph).

Sadaļā Distance from surrounding text var izvēlēties tabulas attālumu no aptverošā teksta: augšpusē (Top), apakšpusē (Bottom), kreisajā pusē (Left) un labajā pusē (Right).

Sadaļā Options iekļautās izvēles rūtiņas atļauj izvēlēties ():

·         tabulas pārvietošanos reizē ar tekstu (Move with text);

·         tabulas un teksta daļēju pārklāšanos (Allow overlap).

Ja šīs rūtiņas ir tukšas (), tabula reizē ar tekstu netiek pārvietota un tabulas un teksta daļēja pārklāšanās netiek pieļauta.

Dialoga logā Table Properties, nospiežot pogu , var izsaukt dialoga logu Borders and Shading un izvēlēties tabulas šūnu ierāmēšanas un arī to ietonēšanas veidu.

Nospiežot pogu , dialoga loga Table Options sadaļā Default cell margins var precizēt tabulas šūnu malu izmērus: augšmalā (Top), apakšmalā (Bottom), kreisajā malā (Left), labajā malā (Right).

Sadaļā Default cell spacing, ja ir ieklikšķināts izvēles rūtiņā Allow spacing between cells (pieļaut atstarpes starp šūnām), kļūst pieejams sarakstlodziņš, kurā var izvēlēties šīs atstarpes lielumu.

Sadaļā Options, ieklikšķinot izvēles rūtiņā Automatically resize to fit contents, tabula automātiski pielāgojas tajā ievietotajam saturam.

Piemērā parādītas dažas no tabulas formatēšanas iespējām.