Microsoft Word > Tabulas > Tabulas formatēšana > Izmantojot komandu Tables and Borders rīku jolas pogas

 

 

Tabulas formatēšana, izmantojot Tables and Borders rīku joslas pogas

Tables and Borders rīku joslā redzamās pogas, kas nosacīti sadalītas septiņās grupās, var izmantot tabulas veidošanai un formatēšanai:

1. pogu grupa izmantojama tabulas zīmēšanai;

2. pogu grupa - līniju veida izvēlei;

3. pogu grupa - tabulas ierāmējuma un ietonējuma veidošanai;

4. pogu grupa - tabulas, tabulas rindu, kolonnu un šūnu pievienošanai un tabulas novietojuma formatēšanai.

 

Izkrītošā komandkarte * (Insert Table) dod iespēju:         

·       ievietot dokumentā jaunu tabulu (Insert Table…), tās parametrus izvēloties dialoga logā Insert Table;

·       pievienot tabulā jaunas kolonnas pa kreisi no izvēlētās kolonnas, kura ir iezīmēta vai kurā atrodas kursors (Insert Columns to the Left);

·       pievienot tabulā jaunas kolonnas pa labi no izvēlētās kolonnas, kura ir iezīmēta vai kurā atrodas kursors (Insert Columns to the Right);

·       pievienot tabulā jaunas rindas pirms izvēlētās rindas, kura ir iezīmēta vai kurā atrodas kursors (Insert Rows Above);

·         pievienot tabulā jaunas rindas pēc izvēlētās rindas, kura ir iezīmēta vai kurā atrodas kursors (Insert Rows Below);

·         pievienot tabulā jaunas šūnas (Insert Cells…), to parametrus izvēloties dialoga logā Insert Cells;

·         pielāgot tabulas platumu tās saturam (AutoFit to Contents);

·         pielāgot tabulas platumu logam (AutoFit to Window);

·         noteikt tabulas kolonnu fiksētu platumu (Fixed Column Width).

Poga  (Merge Cells) izmantojama tabulas iezīmēto šūnu apvienošanai.

Poga  (Split Cells) izmantojama tabulas šūnas sadalīšanai.

 

 5. pogu grupa paredzēta tabulas šūnu satura izlīdzināšanai un rindu vai kolonnu  vienāda platuma izvēlei.

Izkrītošā komandkarte  ļauj izvēlēties vienu no 9 piedāvātajiem tabulas šūnu satura izlīdzināšanas veidiem, kas attēloti grafiski un ir pietiekami uzskatāmi.

Nospiežot pogu  (Distribute Rows Evenly), tabulas iezīmētās rindas iegūst vienādu augstumu, turklāt to kopējais augstums nemainās, t. i., iezīmētajām rindām atvēlētais kopējais augstums tiek pārdalīts tā, lai visas rindas būtu vienādā augstumā.

Nospiežot pogu  (Distribute Columns Evenly), tabulas iezīmētajām kolonnām atvēlētais kopējais platums tiek pārdalīts tā, lai visas kolonnas būtu vienādā platumā.

 

6. pogu grupa izmantojama tabulas formatēšanai.

Nospiežot pogu  (Table AutoFormat), dialoga loga Table AutoFormat sarakstlodziņā Formats var izvēlēties kādu no piedāvātajiem tabulas formātiem, bet sadaļā Preview – apskatīt tā paraugu.

Sadaļā Formats to apply, izmantojot izvēles rūtiņas Borders, Shading, Font, Color, AutoFit, var izvēlēties vai atteikties no atbilstošajiem noformēšanas elementiem paraugā – apmalēm, ēnojuma, fonta, krāsu noformējuma, automātiskās tabulas formas pielāgošanās tās saturam.

Sadaļā Apply special formats to ar izvēles rūtiņām Heading rows, First column, Last row, Last column var izvēlēties vai atteikties no virsraksta rindu, pirmās kolonnas, pēdējās rindas un pēdējās kolonnas noformēšanas pēc izvēlētā parauga.

Nospiežot pogu  (Change Text Direction), var mainīt teksta ierakstīšanas virzienu tabulas iezīmētajās šūnās:

Nr. p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

Nr. p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

1.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

2.

 

 

 

7. pogu grupa paredzēta tabulas satura sakārtošanai un šūnu satura summēšanai.

Poga  (Sort Ascending) dod iespēju tabulas saturu sakārtot augošā secībā:

 

Poga  (Sort Descending) dod iespēju tabulas saturu sakārtot dilstošā secībā:

 

 

Poga  (AutoSum) dod iespēju veikt aprēķinus tabulā, taču nav ieteicams aizrauties ar tās izmantošanu, jo jebkuri aprēķini tabulā nesalīdzināmi efektīvāk un vieglāk veicami, izmantojot elektronisko tabulu Microsoft Excel.

Piemērs

Nr

p. k.

Klase

Uzvārds, vārds

Iemaksātā summa (Ls)

1.

9.

Lapiņš Māris

0,25

2.

7.

Briģe Evija

0,50

3.

2.

Kaltiņa Kristīne

0,10

4.

10.

Aulis Jānis

1,15

5.

5.

Samts Juris

0,75

Kopā

2,75

Lai aprēķinātu iemaksātās naudas summu  tabulas 4. ailē, kursoru novieto šūnā, kura atrodas tieši zem saskaitāmo skaitļu virknes, un nospiež pogu  (AutoSum). Šūnā tiek ievietots lauks, kas satur formulu:  (summēt skaitļus, kas atrodas virs aktuālās šūnas). Atkarībā no uzstādītā režīma ir redzama pati formula vai, to izmantojot, aprēķinātā summa (parasti redzama summa).

Summas aprēķināšana ir ļoti vienkārša, taču var rasties virkne problēmu.

1. Piemērā aprēķinātajā summā ietverts arī tabulas ailes numurs, jo tas atrodas tieši virs saskaitāmajiem skaitļiem:

Nr

p. k.

Klase

Uzvārds, vārds

Iemaksātā summa (Ls)

1

2

3

4

1.

9.

Lapiņš Māris

0,25

2.

7.

Briģe Evija

0,50

3.

2.

Kaltiņa Kristīne

0,10

4.

10.

Aulis Jānis

1,15

5.

5.

Samts Juris

0,75

Kopā

6,75

2. Ja maina kādu saskaitāmo, summa automātiski nemainās. Lai iegūtu pareizu summu, jāatkārto summēšana. Lai to izdarītu, peles rādītāju novieto uz summas lauka un ieklikšķina peles labo pogu.

Piedāvātajā konteksta komandkartē ieklikšķina uz komandas Update Field (koriģēt lauku).

Atkārtoti ieklikšķinot šīs komandkartes komandu Toggle Field Codes, šūnā var apskatīt formulu vai ar to aprēķināto summu.

3. Ja saskaitāmo skaitļu virknē ir tukša šūna, summēšana tiek veikta tikai no tās un rezultāts ir nepareizs.

Nr

p. k.

Klase

Uzvārds, vārds

Iemaksātā summa (Ls)

1

2

3

4

1.

9.

Lapiņš Māris

0,25

2.

7.

Briģe Evija

0,50

3.

2.

Kaltiņa Kristīne

0,10

 

 

 

 

4.

10.

Aulis Jānis

1,15

5.

5.

Samts Juris

0,75

Kopā

1,9