Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana

 

 

Formulas rediģēšana

Teksta ievadīšana

Simbolu ievietošana

Sagatavju ievietošana

Ievadīšanas vietas izvēle

Iezīmēšana

Dzēšana

Sagataves (template) ir noformētu simbolu un tukšu ievadīšanas rāmīšu apkopojums. Formulu veido, izvēloties sagataves un aizpildot to ievadīšanas rāmīšus. Pēc sagataves ievietošanas ievadīšanas vieta pārvietojas uz to ievadīšanas rāmīti, kuru parasti aizpilda pirmo. To sauc par sākotnējo ievadīšanas rāmīti (primary slot).

Sagataves ievades rāmīšos var ievietot arī citas sagataves, tādējādi izveidojot sarežģītu daudzpakāpju sistēmu.

Sagatavju ievadīšanas rāmīši nosaka arī ievadāmā teksta un ievietoto simbolu izskatu un novietojumu. Tā, piemēram, virs summas simbola ievadītais teksts tiek centrēts.

Atteikties no izvēlētās sagataves var ar komandu Edit / Undo Template tūlīt pēc sagataves ievietošanas.

Equation Editor programma ar komandu Edit / Undo  ļauj atcelt tikai vienu pēdējo izpildīto darbību.

Nospiežot taustiņu *, notiek pāriešana uz jaunu rindu, un zem ievadītās formulas parādīsies jauns tukšs ievadīšanas rāmītis.

         

Ar komandkartes Format komandām ir iespējams noteikt formulu rindu savstarpējo novietojumu (sk. 6. piemēru 181. lpp.).

Divas atsevišķi izveidotas rindas var apvienot. Lai to izdarītu, novieto kursoru otras rindas sākumā un ar taustiņu  (Backspace) dzēš pāreju no iepriekšējās uz jaunu rindu.