Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana > Teksta ievadīšana

 

 

Teksta ievadīšana

Programmā Equation Editor tekstu ievada tāpat kā citās programmās, taču ir dažas būtiskas atšķirības:

·        atstarpes taustiņu  var izmantot, tikai strādājot teksta (text) stilā. Vairākumā gadījumu Equation Editor atstarpes starp simboliem, cipariem un mainīgajiem piešķir automātiski. Atstarpes var noteikt arī ar formatēšanas komandām vai ievietot, izmantojot vajadzīgo atstarpes veidu no simbolu paletes Spaces and ellipses;

·        taustiņu  lieto tikai tad, kad jāsāk jauna rinda tieši zem jau ievadītas izteiksmes, jāizveido divas teksta rindas vai izteiksmju kopas, kurās formulas jāizvieto viena zem otras;

·        dažas ievadītās rakstzīmes tiek automātiski aizvietotas ar simboliem (izņēmums ir teksta stils). Tā, piemēram, mīnusa zīme tiek aizvietota ar defisi un Equation Editor pirms un pēc tās pievieno intervālus. Dažkārt tastatūras simbolu vietā jāizmanto simboli no paletes. Tā, piemēram, no klaviatūras ievadītas iekavas nepalielināsies, mainoties to iekšējā satura augstumam (attēlā pa kreisi). Ja iekavās jāliek matrica, iekavas izvēlas no attiecīgās sagatavju paletes.

To, kāds stils pašlaik tiek izmantots, var redzēt informācijas joslas kreisajā pusē. Stila nomainīšanai izmanto Style komandkartes komandas.

Ievietojot izvēlēto sagatavi, būtiska nozīme ir ievadīšanas kursora atrašanās vietai, jo no tās ir atkarīgs, kur un kādā izskatā ievadītā informācija parādīsies.

Ievietošanas veidi:

·       ja izvēlas sagatavi, Equation Editor aiz kursora ievieto vienu vai vairākus tukšus ievadīšanas rāmīšus;

·       ja vispirms iezīmē daļu formulas, bet pēc tam izvēlas sagatavi, tad izvēlētajā sagatavē tiek ievietota iezīmētā daļa;

·      iepriekš ievietotu sagatavi un tās sastāvdaļas var nomainīt ar citu sagatavi. Lai to izdarītu, iezīmē nomaināmo daļu un, turot nospiestu taustiņu , izvēlas jauno sagatavi. Iepriekšējā sagatave tiks nomainīta ar jauno, aizpildot ievades rāmīšus ar informāciju no vecās. Piemērā parādīts, kā apaļās iekavas nomaina ar taisnajām.