Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulu izveidošanas piemēri

 

 

Formulu izveidošanas piemēri

1. piemērs: kvadrātsaknes, daļas un pakāpes

2. piemērs: ievades vietas noteikšana un standartfunkcijas

3. piemērs: robeža, summas zīme un grieķu alfabēta burti

4. piemērs: papildinājumi, matemātisko operāciju un salīdzināšanas zīmes

5. piemērs: atstarpes, vienādojumu sistēmas veidošana

6. piemērs: matricas un daudzpunkti

Ar komandu Insert / Object atver Microsoft Equation 3.0 programmas logu. Pēc programmas aktivizēšanas jābūt redzamam tukšam ievades rāmītim ar mirgojošu kursoru tajā *. Tā kā kursora atrašanās vietai formulas sastādīšanas laikā ir svarīga nozīme, piemēros kursors ir iekrāsots.

Jāpārliecinās, vai uz ekrāna ir redzama palešu josla. Ja tā ir pazudusi, to var atgūt ar komandu View / Toolbar.

Lai būtu vieglāk saskatīt formulas detaļas, ieteicams izvēlēties lielāku mērogu. Ja Equation Editor ir atvērts atsevišķā logā, tad var izmantot komandkartes View palielināšanas mērogus 100%, 200% un 400%. Ja šīs komandas nav pieejamas, tad mērogs pirms formulas izveidošanas vai labošanas jāmaina pamatprogrammā.

Izmantojot komandas Zoom dialoga loga radiopogu Custom, var izvēlēties arī citus mērogus.

 

Ja formulas sastādīšanas laikā kaut kas tiek dzēsts vai labots, var gadīties, ka formulas dzēstā daļa it kā paliek redzama vai formulas laukumā parādās kaut kas lieks.

Formulas normālu izskatu var atjaunot ar komandu View / Redraw.

Formulu sastādīšanas tehniku visvieglāk apgūt, strādājot ar konkrētiem piemēriem. Pirmie piemēri ir apskatīti detalizēti, bet tālākajos – tikai jaunais un sarežģītākās vietas.

 

1. piemērs: kvadrātsaknes, daļas un pakāpes

Piemērā parādīts, kā izveidot formulu

No tastatūras ievada y=.

Atstarpe nav jāievada, jo programma to pievienos automātiski (atstarpes taustiņš strādā tikai teksta režīmā). Ievadītajai formulas daļai vajadzētu izskatīties šādi:

Lai ievadītu daļu, no paletes Fraction/Radical  (palešu rindā otrā no kreisās puses) izvēlas daļas sagatavi . Formula tad izskatīsies šāda:

Ievadīšanas vieta atradīsies daļas sagataves augšējā ievades rāmītī. No tastatūras ievada ciparu 1:

Lai nonāktu daļas sagataves apakšējā ievades rāmītī, var izmantot vienu no šādiem paņēmieniem:

·         nospiest taustiņu ;

·         nospiest taustiņu ;

·         ieklikšķināt rāmītī ar peli.

Formulai ar ievades rāmīti vajadzētu izskatīties šādi:

Rāmītī ievada ciparu 2. Formulas izskats būs:

Lai pārējo formulas daļu varētu turpināt rakstīt blakus daļai, ievades kursors jāpārvieto aiz daļas. Šim nolūkam var izmantot vienu no paņēmieniem:

·        nospiest taustiņu ;

·        nospiest taustiņu ;

·        ieklikšķināt rāmītī ar peli.

Formulai ar ievades rāmīti vajadzētu izskatīties šādi:

Lai ievadītu kvadrātsakni, no paletes Fraction/Radical  izvēlas kvadrātsaknes sagatavi . Formulas izskats:

Ievada zem kvadrātsaknes 4-x. Mīnus zīme tiks nomainīta ar defisi, kvadrātsakne pagarināsies, ietverot jaunievadītās vērtības, un izskatīsies šādi:

Tālāk jāpievieno x pakāpe. Lai to izdarītu, no Subscript and Superscript  paletes izvēlas sagatavi .

Tā pievienos formulai pakāpes ievades rāmīti:

    

Ievada no tastatūras ciparu 2, un formulas ievadīšana pabeigta.

Tālākā darbība atkarīga no tā, vai zem izveidotās formulas vajag rakstīt vēl kādu citu formulu:

·        ja zem šīs formulas jāraksta vēl kāda formula, kursors jānovieto formulas galā, lai ievades kursora horizontālā līnija būtu redzama zem visas formulas, un jānospiež taustiņš ;

·        ja formula uzrakstīta, atkarībā no programmas loga veida beidz formulas rakstīšanu. Formula dokumentā būs redzama kā objekts:

 

2. piemērs: ievades vietas noteikšana un standartfunkcijas

Piemērā parādīts, kā mainīt ievadīšanas punkta vietu un kā Equation Editor piešķir noformējumu matemātiskajām funkcijām.

Piemērā jāizveido formula, kas satur logaritma funkcijas:

Lai izveidotu formulu, novieto kursoru vietā, kur jāievieto formula, un izsauc Equation Editor programmu.

Ievada log. Ievadīti burti lo ir novietoti kursīvā, bet, pievienojot tekstam burtu g, teksts nostājas taisni:

Lai ievadītu logaritma  bāzi a, no paletes Subscript and Superscript  izvēlas sagatavi . Lai pareizā vietā ievadītu burtu b, ievadīšanas kursors jānovieto tā, kā redzams attēlā:

Formulas labās puses ievadīšanu veic, kā aprakstīts iepriekšējā piemērā. 

3. piemērs: robeža, summas zīme un grieķu alfabēta burti

Jāizveido summas robežas formula

Ja pakāpes un indeksa ievadīšanai vispirms ievada pašu mainīgo un tikai tad pievieno pakāpi vai indeksu, tad, veidojot robežu lim, vispirms no paletes Subscript and Superscript  izvēlas sagatavi :

Pēc teksta lim ievadīšanas ievades kursors jānovieto apakšējā ievades rāmītī:

Mazo grieķu alfabēta burtu paletē  atrod burtu l. Bultiņa ir atrodama paletē , bet 0 ievada no tastatūras. Pēc tam kursors jānovieto formulas beigās:

No summu sagataves  izvēlas summas zīmi . Ievades kursors pārvietosies ievades rāmītī pa labi no summas zīmes:

Sagataves rāmīšu aizpildīšanu var veikt jebkurā secībā. Apakšējā ievades rāmītī no tastatūras jāievada k=1, bet augšējā rāmītī – burts n. Pēc tam kursoru novieto atpakaļ trešajā summas sagataves ievades rāmītī:

Ievada burtu f. Lai iekavas piemērotos tajās ievadīta satura augstumam, ieteicams tās izvēlēties no iekavu paletes . Iekavās no mazo grieķu alfabēta burtu paletes izvēlas simbolu t, kuram pievieno indeksu k:

Grieķu burts D atrodams lielo grieķu alfabēta burtu paletē . Burtu t un indeksu k ievada no tastatūras:

No tastatūras ievada arī atlikušo formulas daļu: vienādības zīmi, burtu s un indeksu 1.

 

4. piemērs: papildinājumi, matemātisko operāciju un salīdzināšanas zīmes

Jāizveido vektora projekcijas aprēķināšanas formula

Lai izveidotu formulu, ievada tekstu pr. Tā kā tas nav matemātiskas funkcijas nosaukums, tad teksts būs redzams kursīvā. Lai tekstu noformētu taisni, to iezīmē un izmanto komandu Style / Text. Tekstam pievieno indeksu b:

Lai virs burta b izveidotu bultiņu, no simbolu papildinājumu paletes  izvēlas simbolu . Pēc tam ievadīšanas kursors jānovieto formulas uzrakstītās daļas labajā malā:

Līdzīgi ievada burtu a ar bultiņu virs tā:

Ievada vienādības zīmi un izveido daļu. Lai saucējā  nevajadzētu veidot atkārtoti, var izmantot jau izveidoto un to iekopēt. Lai to izdarītu:

·        iezīmē ;

·        izvēlas kādu no kopēšanas metodēm:

·         komandu Edit / Copy;

·         taustiņu kombināciju   +  ;

·        ieklikšķina skaitītāja ievades rāmītī;

·        izvēlas kādu no ievadīšanas metodēm:

·         komandu Edit / Paste;

·         taustiņu kombināciju   + .

Kopēšanas un pārvietošanas metodes, izmantojot konteksta komandkarti un pārvilkšanu ar peli, Equation Editor programmā nedarbojas.

Reizināšanas zīmi izvēlas no matemātisko operāciju paletes . Burtu  mēģiniet nokopēt no formulas sākumdaļas. Lai gan tur  izmērs ir mazāks, iekopēts tas iegūs tādu lielumu, kāds ir ievades rāmītim, kurā ievieto .

Ievades kursoru novieto saucējā:

b absolūtās vērtības izveidošanai izmanto taisno iekavu pāri no paletes . Pēc tam ievades rāmītī ievada burtu b. Ievades kursoru novieto formulas beigās:

Ievada atlikušo formulas daļu. » izvēlas no salīdzināšanas simbolu paletes .

 

5. piemērs: atstarpes, vienādojumu sistēmas veidošana

Šajā piemērā apskatīts, kā veidot vienādojumu sistēmu, formulas izlīdzinot pa labi.

Pirmā vienādojuma veidošanai ir izmantotas iekavas no klaviatūras, jo to iekšienē jāievada tikai simboli, neizmantojot sagataves.

Rakstot burtu x aiz semikola, ir nepieciešams ielikt atstarpi, bet Equation Editor programmā atstarpes taustiņš nestrādā, tāpēc atstarpe ir jāievieto ar simbolu . Šāda veida pogas paletē  ir vairākas. Atstarpes garumu nosaka starp burtiem a un b ievietotā ķeksīša garums: jo tas ir garāks, jo atstarpe būs lielāka.

Pēc sastādīšanas pirmajai formulai jāizskatās šādi:

Pirms sākt veidot otru formulu, ar taustiņu  pāriet uz jaunu rindu. Pēc otras formulas ievadīšanas vienādojumi izskatīsies šādi:

Lai vienādojumiem pievienotu figūriekavas, abus vienādojumus iezīmē un no iekavu paletes  izvēlas sagatavi :

Lai vairākas formulas izlīdzinātu, izmanto Format komandkartes komandu Align.

Izlīdzināšana notiek, par atskaites punktu izmantojot garāko no Equation Editor ievades logā esošajām formulām.

Piemērā abu formulu beigu daļas atrodas pie labajā pusē esošās figūriekavas, tāpēc jāizvēlas komanda Align Right.

Ja, piemēram, izvēlētos novietojumu attiecībā pret vienādības zīmi, visas logā esošās formulas tiktu izvietotas tā, lai tajās esošās vienādības zīmes atrastos viena virs otras.

 

6. piemērs: matricas un daudzpunkti

Jāizveido matrica

Ievadot formulas kreiso pusi, ir lietotas iekavas no klaviatūras, bet, lai ievadītu apostrofa zīmi pie a burta, ir izmantots papildinājumu sagataves  simbols . Pēc tam ievada vienādības zīmi un izvēlas apaļo iekavu sagatavi:

Nosaka matricas izmērus un no matricu paletes  izvēlas pareizo sagatavi. Tā kā piemērā izveidojamajai matricai ir četri stabiņi un četras rindiņas, izvēlas sagatavi . Formula iegūs izskatu

Matricas ievades rāmīšus var aizpildīt jebkurā secībā. Lai matricu varētu aizpildīt ātrāk, ieteicams izmantot kopēšanas un ievietošanas metodi. Daudzpunkte atrodama paletē .