Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas veida izvēle (1. solis)
 

Diagrammas veida izvēle (1. solis)

Pirmajā solī izvēlas diagrammas tipu. Lapiņā Standard Types atrodas diagrammu standarttipi, bet lapiņā Custom Types - nestandarta diagrammu tipi, kas ir dažādu standarttipu apvienojums, kā arī satur nestandarta noformējumus.

Turot nospiestu pogu Press and Hold to View Sample, var redzēt, kāda aptuveni izskatīsies izvēlētā diagramma.

Ja, turot nospiestu pogu Press and Hold to View Sample, diagramma neizskatās līdzīga gaidāmajai, iespējams, ka ir nepareizi iezīmēti dati vai izvēlēts nepiemērots diagrammas tips.

Pēc diagrammas veida izvēles (piemērā - Column) ar pogu Next pāriet uz nākamo soli.

Diagrammas izveidošanas demonstrācija