Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis)
 

Diagrammas parametri (3. solis)

Diagrammas trešajā solī var izvēlēties dažādas diagrammas sastāvdaļas un izmainīt to parametrus. Dialoga loga lapiņu skaits ir atkarīgs no izvēlētā diagrammas tipa.

Lapiņa Titles
Lapiņa Axes
Lapiņa Gridlines
Lapiņa Legend
Lapiņa Data Labels
Lapiņa Data Table