Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis) > Lapiņa Gridlines
 

Lapiņa Gridlines

Palīglīnijas (gridlines) ir līnijas, ar kuru palīdzību var precīzāk noteikt diagrammas rādījumus atbilstoši mērvienībām uz asīm.

Pēc noklusēšanas tiek rādītas tikai Y ass galvenās palīglīnijas. Lai palīglīnijas rādītu, iezīmē nepieciešamo izvēles rūtiņu.

Iedaļu vērtības nosaka X un Y asu parametru lapiņā Scale (sk. šeit).