Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas parametri (3. solis) > Lapiņa Data Labels
 

Lapiņa Data Labels

Lapiņā Data Labels diagrammas datiem ir iespējams pievienot uzrakstus un/vai vērtības. Izvēle None uzrakstu rādīšanu atceļ.

Radiopogu pieejamību izvēlei nosaka izvēlētās diagrammas tips. Stabiņu diagrammām parasti izvēlas rādīt vērtību (Show value), bet apaļajām - nosaukumu un vērtību procentos (Show label and percent).