Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas pārvietošana darba lapā
 

Diagrammas pārvietošana darba lapā

Ievietojot diagrammu kā objektu darba lapā, MS Excel ievieto to ekrāna vidū. Lai pārvietotu diagrammu uz nepieciešamo vietu: