Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas laukuma noformēšana > Lapiņa Properties
 

Lapiņa Properties

Lapiņas Properties sadaļā Object Position var izvēlēties diagrammas un zem tās esošo šūnu sasaistes veidu (sk. arī nodaļu Diagrammas izmēra maiņa darba lapā).