Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas asu noformējums
 

Diagrammas asu noformējums

Ass noformēšanu veic dialoga logā Format Axis.

Atkarībā no izvēlētā diagrammas tipa diagrammai var būt attēlota viena vai vairākas asis, vai arī nebūt vispār (riņķa diagrammai). Katra ass ir atsevišķs objekts, piemēram:

Lapiņa Patterns
Lapiņa Scale
Lapiņa Font
Lapiņa Number
Lapiņa Alignment