Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas asu noformējums > Lapiņa Font
 

Lapiņa Font

Lapiņu Font var izmantot pie ass attēlojamo vērtību noformēšanai (sk. pie rakstzīmju izskata maiņas).