Microsoft Excel > Diagrammu veidošana > Diagrammas noformēšana > Diagrammas asu noformējums > Lapiņa Alignment
 

Lapiņa Alignment

Šajā lapiņā var mainīt vērtību novietojuma virzienu (sk. nodaļu Datu novietojuma maiņa).