WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas izveidošana > Ar standartrīku joslas pogu Insert Table

 

 

Tabulas izveidošana ar standartrīku joslas pogu Insert Table

Veidojot tabulu ar pogu Insert Table, iezīmē tabulai nepieciešamo rindu un kolonnu skaitu. Pārējos tabulas parametrus nosaka komandas Table / Insert / Table dialoga loga Insert Table parametri.

 

 

 

Ja pirms veidojamās tabulas jau tika izveidota tabula ar komandu Table / Insert / Table, jaunā tabula iegūst tos pašus parametrus. Pretējā gadījumā tiks piemēroti standartuzstādījumi.