WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana

 

 

Tabulas noformēšana

Tabulas izvietojuma parametri

Tabulas robežlīnijas un to noformēšana

Tabulas fona izvēle

5. vingrinājums: Tabulas izveidošana un noformēšana

Tabulas noformēšanu veic dialoga logā Table Properties. Pirms izmantot šo dialoga logu, tabula nav jāiezīmē, bet tajā ir jāatrodas teksta kursoram).

Tabulas parametru dialoga logu Table Properties var atvērt:

·         ar komandu Table / Properties / Table;

·         ar konteksta komandkartes komandu Table Properties….