WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana > Tabulas izvietojuma parametri

 

 

Tabulas izvietojuma parametri

Tabulas novietojums lappusē

Attālums no teksta līdz šūnas malām

Attālums starp šūnas atdalošajām līnijām

Dialoga loga Table Properties sadaļā Layout norāda dažādus ar tabulas izvietojumu saistītus parametrus.

Izvēles rūtiņas Specify width: un Specify height: un radiopogas In pixels un In percent nosaka tabulas izskatu.