WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Tabulas noformēšana > Tabulas izvietojuma parametri > Tabulas novietojums lappusē

 

 

Tabulas novietojums lappusē

Sarakstā Alignment var izvēlēties vienu no tabulas horizontālā novietojuma lappusē četriem veidiem.

Ja sarakstā Float izvēlas vērtību Default, tad blakus tabulai nenovietosies citi objekti. Tabulu, lai tai blakus būtu redzams lappuses saturs, var novietot divējādi:

Ja tabulas virsraksts ir veidots ar komandu Table / Insert / Caption, tas pārvietojas kopā ar tabulu.