WWW lappušu veidošana > Tabulu izveidošana un noformēšana > Šūnu noformēšana

 

 

Šūnu noformēšana

Šūnu izvietojuma parametri

Tabulas šūnu līniju noformēšana

Šūnu fona izvēle

Šūnu ietonēšana, izmantojot pogu Fill Color

Šūnas parametru dialoga logs Cell Properties ir līdzīgs tabulas parametru logam. To var atvērt:

·         ar komandu Table / Properties / Cell;

·         ar konteksta komandkartes komandu Cell Properties….

 Pirms šā loga izmantošanas iezīmē vajadzīgās šūnas, rindas vai kolonnas (sk. 48. lpp.).