WWW lappušu veidošana > Lappušu noformēšana > Rāmju veidošana

 

 

Rāmju veidošana

Rāmju platuma maiņa

Jauna rāmja izveidošana

Rāmja izmešana

Rāmja parametri

Saišu veidošana uz rāmjos izvietotām lappusēm

Rāmju veidošanas demonstrācija

12. vingrinājums: Rāmju veidošana

Rāmjus (frame) izmanto, lai lappusi sadalītu vairākās neatkarīgās daļās. Katrā no šīm daļām ir redzama cita lappuse.

Saglabāta tiek arī galvenā, visas pārējās lappuses saturošā rāmju lappuse. Tā bieži ir pirmā tīmekļa vietas lappuse, tāpēc tai pieņemts piešķirt nosaukumu Index vai Default, bet, ja šāds nosaukums nav pieņemams, var piešķirt jebkuru citu nosaukumu.

Lai izveidotu jaunu lappusi ar rāmjiem, komandas File / New Page dialoga loga New lapiņā Frames Pages izvēlas vēlamo lappuses sadalījumu (lodziņš Preview).

Pēc veida izvēles atveras jaunā lappuse ar izvēlēto rāmju skaitu un izvietojumu.

Katrā no rāmjiem redzamas divas pogas:

·         pogas Set Initial Page… dialoga logā var izvēlēties jau izveidotu lappusi, kura tiks rādīta šajā rāmī, lappusi atverot;

·         ar pogu New Page izveido jaunu, tukšu lappusi.

Saglabājot lappuses ar rāmjiem vai arī tās jaunās lappuses, kuras tiek ievietotas rāmjos, komandas Save As dialoga loga labajā pusē redzama rāmju lappuses struktūra. Platāks rāmis ir ap to daļu, kuras jaunā lappuse tiek saglabāta. Ja platāks rāmis ir ap visu lappusi,  tad saglabāta tiek galvenā rāmju lappuse (sk. attēlu pa labi).

Kad rāmju lappuse

izveidota, izvēlas vai veido rāmjos redzamās lappuses. Piemērā redzamajā attēlā kreisajam rāmim izmantota iepriekš izveidota lappuse, bet abos pārējos veidotas jaunas.