WWW lappušu veidošana > Pielikums > Formatēšanas rīku josla

 

 

Formatēšanas rīku josla

Poga

Nosaukums

Taustiņu kombinācija

Darbība

Bold

 +

Iezīmētais teksts tiek izcelts treknrakstā (Bold)

Italic

*+

Iezīmētais teksts tiek izcelts kursīvā (Italic)

Underline

 +

Iezīmētais teksts tiek pasvītrots (Underline)

Align Left

 +

Izlīdzina iezīmēto rindkopu vai rindkopu, kurā novietots kursors teksta kreiso malu

Center

 +

Iecentrē iezīmēto rindkopu vai rindkopu, kurā novietots kursors

Align Right

 +

Izlīdzina iezīmēto rindkopu vai rindkopu, kurā novietots kursors teksta labo malu

Numbering

 

Numurē iezīmētās rindkopas vai atsauc to numerāciju (ja tās bijušas numurētas)

Bullets

 

Marķē iezīmētās rindkopas vai atsauc to marķēšanu (ja tās bijušas marķētas)

Decrease Indent

 + +  

Pārvieto iezīmētās rindkopas par vienu tabulācijas pieturzīmi uz kreiso pusi

Increase Indent

 +

Pārvieto iezīmētās rindkopas par vienu tabulācijas pieturzīmi uz labo pusi

Highlight

 

Dod iespēju izvēlēties fona krāsu

Font Color

 

Dod iespēju izvēlēties teksta krāsu