ECDL 1. modulis > PROGRAMMATŪRA > Programmatūras tipi
 

1.4.1 Programmatūras tipi (types of software)

Zināt terminu "operētājsistēmas programmatūra" un "lietojumprogrammatūra" jēgu. Saprast atšķirību starp tiem.

Know the meaning of the terms; operating systems software and applications software. Understand the distinction between them.

Programmatūra (software) ir datoru programmas, procedūras un ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami datoru sistēmas darbībai. (TTC datubāze)

Programma (program) ir instrukciju kopa, kas nosaka operāciju secību, ko izpilda dators datu apstrādes procesā. Programma tiek rakstīta kādā no programmēšanas valodām. Programmas parasti tiek iedalītas sistēmprogrammās, palīgprogrammās un lietojumprogrammās (TTC datubāze).

Procedūra (procedure) ir darbību secība, kas jāveic, lai atrisinātu kādu uzdevumu. Šo terminu bieži lieto, lai apzīmētu augsta līmeņa programmēšanas valodā uzrakstītas programmas daļu, kas veic kādu specifisku uzdevumu šīs programmas izpildes gaitā. (TTC datubāze)

Instrukcija (instruction) ir semantiska izteiksme programmēšanas valodā, kas apraksta izpildāmo operāciju un identificē tās operandus. (TTC datubāze)

Operācija (operation) ir darbība, kas uzdota ar noteiktu datora instrukciju vai augsta līmeņa valodas priekšrakstu. (TTC datubāze)

Operands (operand) ir tās datoru instrukciju daļas, kas nosaka, ar kādiem objektiem jāveic operācijas. (TTC datubāze)

 

Operētājsistēma (operation system) ir programmu komplekss, kas vada datu organizēšanu un programmu izpildi datorā, nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību, resursu racionālu izmantošanu, kā arī sadarbību ar lietotāju. Pazīstamākās personālo datoru operētājsistēmas ir MS-DOS, OS/2, Microsoft Windows 95 un UNIX. (TTC datubāze)

Citiem vārdiem sakot, opetētājsistēma dod iespēju lietotājam vadīt datora darbu.

Operētājsistēmu piemēri:

Lietojumprogramma (application) ir programma(s), ko izmanto, lai ar datora palīdzību izpildītu noteikta veida darbus. (TTC datubāze).

Lietojumprogrammu piemēri: